+420 606 156 103 Po-Pa: 08:00-15:00

Reklamační podmínky

Reklamační podmínky internetového obchodu www.mamauto.cz

nedílná součást všeobecných obchodních podmínek


 1.Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a které je vlastnictvím spotřebitele.

 2.Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškeré nabízené zboží se poskytuje záruka v trvání 24 měsíců, není-li u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku a těchto reklamačních podmínek. Pokud si kupující objednal použitou věc a byl o tom kupující informován, záruční doba je 12 měsíců. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok a na tyto reklamace se nevztahují tyto reklamační podmínky.

 3.Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího přebírá-li zboží kupující osobně, v den jeho převzetí.

 4.Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady.

 5. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:

           -k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,

-nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití,

-používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží dle návodu,

            -zanedbáním péče a údržby o zboží,

            -poškozením zboží nadměrným zatěžováním,

-používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

    Z odpovědnosti za vady jsou rovněž vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě.
    Odpovědnost za vady se nevztahuje také i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Za vadu nelze považovat, jak vyplývá již z povahy věci doba její minimální trvanlivosti nebo doba spotřeby, která může být omezena na kratší dobu. Doba minimální trvanlivosti, doba použitelnosti, doba spotřeby nebo obdobná doba je uvedena na zboží ak takovému označení zboží podléhá.
    Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu uvedenou níže, nikoli však na dobírku nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a popis vady nebo doporučujeme přiložit vyplněný REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ spolu s dokladem o koupi. Reklamaci je třeba zaslat výhradně písemně (poštou) nebo osobně (ne formou e-mailu).
    Pokud předmětem reklamace je zboží, které je například pevně zabudováno, kupující je povinen poskytnout maximální součinnost za účelem provedení obhlídky předmětu reklamace prodávajícím nebo třetí osobou určenou prodávajícím.
    Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu, nejpozději však momentem, kdy prodávající znemožní nebo zabrání převzetí předmětu reklamace. Není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.
    Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.
    Práva kupujícího při uplatňování reklamace:

        - jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby tato byla bezúplatně, včas a řádně odstraněna, přičemž tato vada musí být odstraněna bez zbytečného odkladu,

        -kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti ak těm prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady,

        -prodávající může místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou věc, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže,

        - jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému používání věci má kupující právo na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy. Stejné právo mě kupujúci v případě jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat,

        - jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

  13. Reklamace se považuje za vyřízenou, skončí-li reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

  14. Reklamace se považuje za vyřízenou skončí-li reklamační řízení předáním reklamovaného zboží (jeho výměnou, opravou) vrácením kupní ceny zboží, poskytnutím přiměřené slevy nebo odůvodněným zamítnutím. O výsledku reklamačního řízení je spotřebitel informován v zákonné lhůtě.

 15.Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (dle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, jelikož se zboží při přepravě může poškodit. Doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si jej v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že obal je nepoškozený.

 16.Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoli měnit i bez předchozího upozornění prodávajícího.

 

Kontakty a adresy:

ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ REKLAMACÍ:

MIPART s.r.o.

TROJIČNÉ NÁMESTIE 169

027 44 TVRDOŠÍN

SLOVENSKO

Telefon/Mobil: +420 606 156 103

E-mail: info@mamauto.cz